Användarvillkor

1.2 Tjänsten riktar sig till privatpersoner och juridiska personer som är Bostadssäljare eller Bostadsköpare (nedan ”Klienten”) som inför en stundande försäljning eller köp av bostadsrätt, villa/småhus, tomt, radhus eller fritidshus (nedan ”Objekt”) vill jämföra olika fastighetsmäklare och deras respektive erbjudanden samt bostäder.

1.3 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen använder Tjänsten genom att på www.maklarguiden.se, eller hos Mäklarguidens samarbetspartners, lämna sina kontaktuppgifter samt uppgifter om Objektet som ska säljas.

1.4 Mäklarguiden kontrollerar efter bästa förmåga att de mottagna uppgifterna är korrekta samt att förfrågan är seriös och i syfte att få till stånd en försäljning eller erbjuda rådgivning kring bostadsköp.

1.5 Uppgifterna från Bostadssäljaren eller Bostadsköparen skickas sedan ut till anslutna fastighetsmäklare som bevakar den relevanta typen av Objekt.

2. Mäklarguidens rättigheter & åtaganden
2.1 Mäklarguiden äger rätt att neka Bostadssäljaren eller Bostadsköparen att använda Tjänsten om förfrågan inte är seriös eller inte är i syfte att få till stånd en försäljning inom en snar framtid.

2.2 Mäklarguiden förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens eller Bostadsköparens förfrågan inte är seriös eller inte i syfte att få till stånd en försäljning eller köp av bostad inom en snar framtid.

2.3 Mäklarguiden äger rätt att neka Bostadssäljaren eller Bostadsköparen att använda Tjänsten om förfrågan inte är seriös eller inte är i syfte att få till stånd en försäljning genom en fastighetsmäklare eller köp av en bostad.

2.4 Mäklarguiden förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens eller Bostadsköparens förfrågan inte är seriös eller inte i syfte att få till stånd en försäljning genom en fastighetsmäklare eller köp en bostad.

2.5 Mäklarguiden äger rätt att, utan att ange skäl, neka eller ta bort förfrågningar som bedöms vara fiktiva eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

2.6 Mäklarguiden förbehåller sig rätten att avgöra om en förfrågan bedöms vara fiktiv eller på annat sätt kunna påverka Tjänsten negativt.

3. Bostadssäljarens och Bostadsköparens rättigheter & åtaganden
3.1 För Bostadssäljaren eller Bostadsköparen är det kostnadsfritt att använda Tjänsten.

3.2 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen förbinder sig inte till att anlita någon av fastighetsmäklarna eller köpa något av tips på bostäder som Bostadssäljaren eller Bostadsköparen kommer i kontakt med genom Tjänsten.

3.3 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen samtycker att Mäklarguiden och fastighetsmäklare kontaktar Bostadssäljaren eller Bostadsköparen via telefon eller e-post angående Tjänsten.

3.4 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen ansvarar för att kontrollera att den fastighetsmäklare som anlitas av Bostadssäljaren eller Bostadsköparen är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen vid tidpunkten för förmedlingen.

3.5 Mäklarguiden upprättar endast kontakt mellan fastighetsmäklare och Bostadssäljare samt Bostadsköpare. Mäklarguiden tar inget ansvar för vilka tjänster som erbjuds av respektive fastighetsmäklare och är inte part i något förmedlingsavtal eller annat avtal mellan Bostadssäljaren eller Bostadsköparen samt eventuell anlitad fastighetsmäklare. Bostadssäljaren eller Bostadsköparen har ingen rätt till ersättning från Mäklarguiden för ekonomisk, rättslig eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till användande av Tjänsten eller Mäklarguiden agerande i övrigt.

3.6 Om information som Bostadssäljaren eller Bostadsköparen laddar upp på Tjänsten skulle leda till skadeståndsskyldighet för Mäklarguiden är ”Klienten” skyldig att hålla Mäklarguiden skadeslös eller ersätta Mäklarguiden för den skada som uppkommit.

3.7 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen accepterar Användarvillkoren för Bostadssäljare eller Bostadsköpare i sin helhet genom användande av Tjänsten.

4. Ansvarsfriskrivning
4.1 Mäklarguiden har ingen del i eventuella avtal eller andra juridiska eller ekonomiska mellanhavanden mellan Bostadssäljaren eller Bostadsköparen samt fastighetsmäklare.

4.2 Mäklarguiden har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Bostadssäljaren eller Bostadsköparen och fastighetsmäklare. Bostadssäljaren eller Bostadsköparen kan så ledes inte kräva Mäklarguiden på ansvar för eventuella brister i fastighetsmäklarens tjänster eller vid tvist mellan Bostadssäljaren eller Bostadsköparen och fastighetsmäklaren i övrigt.

4. Mäklarguiden friskriver sig från all eventuell skada, inklusive förlust i näringsverksamhet, som kan uppstå genom Bostadssäljarens eller Bostadsköparen användande av Tjänsten.

5. Personuppgifter
5.1 Mäklarguiden har en Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna dessa användarvillkor godkänner Bostadssäljaren eller Bostadsköparen att vi använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Bostadssäljaren eller Bostadsköparen godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

5.2 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen kan närsomhelst återkalla sitt lämnade samtycke, i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

6. Immateriella rättigheter
6.1 Mäklarguiden äger rätt att använda texter, bilder och annat material som Bostadssäljaren eller Bostadsköparen laddar upp på Tjänsten.

6.2 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen är ensamt skyldig att kontrollera att material som ”klienten” laddar upp på Tjänsten får användas och publiceras på Tjänsten enligt rådande lagar och förordningar, samt att inget upphovsrättsligt eller immaterialrättsligt överträdande görs.

6.3 Bostadssäljaren eller Bostadsköparen svarar själv för att uppladdat material inte är kränkande, vilseledande eller i övrigt inte förenligt med svenska lagar och förordningar.

7. Missbruk
7.1 Om Bostadssäljaren eller Bostadsköparen använder Tjänsten i strid med dessa villkor förbehåller sig Mäklarguiden att, utan att ange skäl, utesluta ”klienten” från användande av Tjänsten.

7.2 Mäklarguiden förbehåller sig rätten att avgöra om Bostadssäljarens eller Bostadsköparens agerande är i strid med dessa villkor.

7.3 Om Bostadssäljaren eller Bostadsköparen utför handlingar i syfte att försämra Tjänsten, försämra Mäklarguidens anseende eller vilseleda anslutna fastighetsmäklare eller Mäklarguiden genom att exempelvis göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar med oriktig information eller göra förfrågningar utan intresse att anlita en fastighetsmäklare har Mäklarguiden rätt att, förutom att utesluta ”klienten”, erhålla från bostadssäljaren eller bostadsköparen ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) vid tiden för skadans uppkomst eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

8. Ändringar av villkor
Användarvillkoren för Bostadssäljare ellerBostadsköparen uppdateras av Mäklarguiden från tid till annan, både på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. De användarvillkor som tillämpades vid tidpunkten för användandet av Tjänsten är de som gäller för respektive förfrågan.

9. Tillämplig lag och tvist
9.1 Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

9.2 Tvist rörande användarvillkor och avtal med Mäklarguiden ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.