Personuppgiftspolicy

1. INTRODUKTION
Mäklarguiden Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla i framtiden (nedan ”Tjänsterna”) samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, ip-adress, personnummer samt uppgifter om den fysiska personens bostad och bostadsförsäljning, och vad avser mäklare personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, ip-adress, personnummer, uppgifter om dess arbetsplats, mäklararvoden, försäljningar samt recensioner lämnade av bostadssäljare, sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

3. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS INTE
Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (nedan ”Känsliga Personuppgifter”). Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Vi behandlar inte några Känsliga Personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

4. VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER TILL?
Ändamålen och syftena med behandlingen av Personuppgifterna är att vi såsom tillhandahållare av Tjänsterna ska kunna få synpunkter på de digitala kanalerna och däri ingående Tjänster eller för att du ska kunna använda Tjänsterna och få kontakt och erbjudanden från oss, fastighetsmäklare samt andra samarbetspartners. För att optimera användningen av de digitala kanalerna och Tjänsterna kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna anpassa kommunikationen till intressen och liknande. I detta syfte används även cookies (se vår cookie-policy för att få mer information om hur vi använder och hanterar cookies).

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Personuppgiftspolicy och eventuella andra villkor som reglerar användandet av Personuppgifter.

5. INFORMATION FRÅN ANNAN
I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte att utvärdera och förbättra de digitala kanalerna och Tjänsterna.

6. INFORMATION TILL ANNAN
Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till annan tredje part för kommersiellt bruk, annat än till fastighetsmäklare på så sätt som framgår av våra Villkor och regler för bostadssäljare, samt för att lämna erbjudanden från oss eller våra nuvarande och eventuella framtida samarbetspartners, som har samband med Tjänsterna.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster.

Vi kommer även kräva av fastighetsmäklare och leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

7. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND
Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

8. SAMTYCKE
När du godkänner den här Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

9. ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Personuppgiftspolicyn uppdateras av oss från tid till annan, både på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det. Du uppmanas att kontinuerligt hålla dig uppdaterad om vår Personuppgiftspolicy.

10. RADERING AV UPPGIFTER
Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

11. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktuppgifter” nedan).

12. LÄNKAR
I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra Koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

13. SÄKERHET
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

14. KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Mäklarguiden Sverige AB, org.nr. 559271-6046 Hälsingegatan 49, Plan 4 11331 Stockholm

info@maklarguiden.se